RÚVZ Žilina

RUVZ so sídlom v Žiline sa k realizácii daného projektu bude venovať prostredníctvom oddelení poradne zdravia a hygieny detí a mládeže. Oddelenie poradne zdravie bude projekt realizovať formou prednášok a distribúciou propagačných materiálov. Oddelenie hygieny detí a mládeže odporúča realizovať projekt v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým predaj výrobkov určených pre projekt „školské ovocie a zelenina“. Odporúčame predávať uvedené výrobky už v odsúhlasených priestoroch pre projekt „Školský mliečny program“ v školských zariadeniach, prípadne v školských jedálňach.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
za.poradnazdravia@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU