RÚVZ Žiar nad Hronom

Na pracovnom stretnutí vedúcich všetkých školských jedálni v územnej pôsobnosti RÚVZ Žiar nad Hronom, ktoré sa konalo dňa 16.10.2009 v objekte MsKC v Žiari nad Hronom, za účasti aj vedúcej oddelenia HDM RÚVZ, krajská metodička pre školské stravovanie KŠÚ v B. Bystrici p. Kvasnová ,oboznámila vedúce ŠJ s " Metodickým usmernením 15/2009-R z 27.8.2009 na realizáciu NV SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre deti v základných školách " a o spôsobe realizácie programu "Školské ovocie a zelenina " uvedené v NV SR č. 341/2009. Realizovať program " Školské ovocie zelenina " v materských školách možno len v rámci desiat a olovrantov, v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, ktorí hravou formou spropagujú jednotlivé druhy podávaného ovocia a zeleniny.

V základných školách je potrebné premyslieť spôsob podávania školského ovocia a zeleniny tak, aby bolo dostupné všetkým žiakom školy. Riaditelia zabezpečia v škola zodpovednú osobu za plnenie programu. Realizovať by sa mal formou rôznych aktivít v spolupráci s pedagógmi. Úlohou vedúcich ŠJ je komunikovať s dodávateľmi školského ovocia a zeleniny, zistiť podmienky u dodávateľov.

Každá škola, ktorá sa do programu " Školské ovocie a zelenina " zapojí bude spolupracovať na projekte s oddelením HDM RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
kostanova@ruvzzh.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU