RÚVZ Zvolen

Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální pri materských školách, základných školách, špeciálnych škôl, stredných škôl organizované Krajským školským úradom Banská Bystrica v budove Mestského úradu Zvolen .

Aktívna účasť ved.odd.HDM RÚVZ Zvolen - prednáška na tému, ktorá súvisí s NV SR č. 341/2009 Z.z. školské ovocie a zelenina , význam ovocia a zeleniny v školskom stravovaní, zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov. Konzultácie s riaditeľmi škôl, s vedúcimi školských jedálni pri zariadeniach pre deti a mládež ohľadom programu podpory konzumácie zeleniny a ovocia na školách.

Prednášky pre žiakov základných škôl na tému zdravá výživa , význam konzumácie ovocia a zeleniny, prevencia obezity Zdravotno-výchovná akcia v Základnej škole Kriváň zameraná na význam konzumácie ovocia a zeleniny u detí školského veku spojená so súťažou o najzdravší šalát.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
zv.ruvz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU