RÚVZ Veľký Krtíš

Projekt „Schéma školského ovocia“ na školách v okrese Veľký Krtíš sa zatiaľ nerealizuje. Na porade vedúcich školských jedální konanej dňa 14.10.2009 organizovanej Krajským školským úradom v Banskej Bystrici boli zúčastnení oboznámení s nariadením vlády č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na potreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách.

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši má záujem na participácii projektu „Schéma školského ovocia“ so zámerom prispieť k ďalšej propagácii zdravej výživy v boji proti obezite u detí a mládeže konzumáciou ovocia a zeleniny, ktoré prispievajú k zdravému vývinu populácie detí a mládeže.

Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru na školách a v predškolských zariadeniach odborná pracovníčka oddelenia HDM vykonáva kontroly na zostavovanie jedálnych lístkov, zaraďovanie ovocia a zeleniny do jedálnych lístkov s cieľom zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity. Personálne obsadenie oddelenia hygieny detí a mládeže v súčasnosti pozostáva len z jedného odborného pracovníka, odborné prednášky a distribúciu zdravotno – výchovných materiálov na školách zabezpečuje oddelenie Poradenského centra zdravotnej výchovy a podpory zdravia.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
vk.pz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU