RÚVZ Trnava

Odbor podpory zdravia v rámci svojej činnosti pôsobí v tejto oblasti na tri cieľové skupiny - rodičia, učitelia a žiaci formou prednáškových aktivít venovaných správnemu životnému štýlu. Prednášky sú zamerané na zdravú výživu a prevenciu nadváhy a obezity. Okrem prednášok poskytujeme individuálne poradenstvo a adekvátny zdravono-výchovný materiál.

Pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže nevykonávajú prednáškovú činnosť na školách, ale v rámci výkonu ŠZD v predškolských a školských zariadeniach konzultujú s vedúcimi školských stravovní a riaditeľmi zariadení konzumáciu ovocia a nabádajú ich, aby podporovali konzumáciu ovocia v daných zariadeniach. Viaceré predškolské zariadenia realizujú tzv. ovodni v rámci, ktorých deti vo zvýšenej miere konzumujú rôzne druhy ovocia.

Po preštudovaní vami zaslanej internetovej stránky www.skolskeovocie.sk konštatujeme, že obsah stránky je dostatočne obsažný a poskytuje potrebné informácie o realizácii projektu „Schéma školského ovocia“.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ovz@ruvztt.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU