RÚVZ Topoľčany

K navrhovanému projektu "Schéma školského ovocia" toľkoto: projekt sa nám veľmi pozdáva a vidíme veľký význam jeho realizácie.

Budeme radi participovať na tomto projekte ako odborní garanti, pokiaľ sa niektorá zo škôl Topoľčianskeho regiónu zapojí to tohto projektu.

Spoluprácu si predstavujeme vo forme prednášok určených pre detí, učiteľov a rodičov spojenú s besedou a ukážok, napr. panelov a pod.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
to.pz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU