RÚVZ Svidník

V rámci tohto projektu sme zrealizovali výtvarnú súťaž „Ovocie a zelenina očami detí“ pre žiakov I. stupňa základných škôl v okrese Svidník a Stropkov.

Informácie ohľadom súťaže sme uverejnili v regionálnych týždenníkoch, na infokanáloch mesta Svidník a Stropkov a na webovej stránke mesta Svidník.

Každá škola má zaslať tri víťazné práce z tzv. školského kola regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v termíne do 30.11.2009. Z nich budú vybraté najlepšie výtvarné práce, ktoré budú ocenené diplomami a vecnými cenami.

Okrem iného realizujeme prednášky a besedy zamerané na zdravú výživu. K danej téme pripravujeme aj propagačný materiál.

V budúcnosti by sme uvítali rôzne edičné materiály a DVD nosiče k uvedenej problematike pre deti I. a II. stupňa ZŠ.

V zmysle záverov z pracovnej porady regionálnych hygienikov RÚVZ v SR, konanej v dňoch 15. – 16. 10. 2009 v Dudinciach, Vám predkladáme informáciu o realizácii európskeho programu „Schéma školské ovocie“ v okresoch Svidník a Stropkov.

Podľa vyjadrenia metodičky pre školské stravovanie Krajského školského úradu v Prešove – Bc. Kvetoslavy Barančíkovej, všetky vedúce školských jedální oboch okresov dostali na začiatku školského roka 2009/2010 sprostredkované informácie o programe „Schéma školské ovocie“ . Zároveň boli oboznámené s obsahom Nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách. Informácie o praktickej realizácii projektu im poskytol zástupca firmy Agromix VOS, s.r.o. Sedliská, ktorá je členom Ovocinárskej únie SR a ktorá by zabezpečovala dovoz ovocia, zeleniny a ovocných štiav do jednotlivých škôl. Ďalšie stretnutie vedúcich ŠJ s metodičkou pre školské stravovanie KŠÚ v Prešove k danej problematike je naplánované na 18.11.2009
V súčasnosti sú do uvedeného programu zapojené 2 ZŠ okresu Svidník /Súkr. ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce/, ktoré už majú uzatvorenú zmluvu s dodávateľom. V štádiu riešenia sú ďalšie 3 školy /Spojená škola Svidník, ZŠ Kružľová a ZŠ Ladomírová/ a 2 materské školy /MŠ Kružľová a MŠ Ladomírová/.

Zamestnanci odd. HDaM pri výkone štátneho zdravotného dozoru poskytujú deťom a mládeži základné informácie o význame konzumácie ovocia a zeleniny a zásadách zdravej výživy. V spolupráci s odd. PCZVPZ bola v mesiaci október 2009 uskutočnená v ZŠ Kružľová prednáška pre rodičov, zameraná na zásady správnej výživy - s dôrazom na konzumáciu ovocia a zeleniny. Zároveň im boli poskytnuté základné informácie o programe „Skolské ovocie“.

V súlade s prílohou č.5 Národnej stratégie SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – „Školské ovocie“, RÚVZ so sídlom vo Svidníku vyhlasuje výtvarnú súťaž žiakov I. stupňa základných škôl okresov Svidník a Stropkov pod názvom: „Ovocie a zelenina očami detí“ Výstava výtvarných prác bude inštalovaná v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. Najzaujímavejšie kresby budú ocenené diplomami.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
sk.pczvpz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU