RÚVZ Spišská Nová Ves

V súvislosti s projektom „Schéma školského ovocia“ boli na stránke RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi zverejnené informácie o projekte s odkazmi na príslušnú web stránku www.skolskeovocie.sk a Nariadenie vlády SR 341/2009 na www.zbierka.sk.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v roku 2006 spustil realizáciu regionálneho projektu „Hodnotenie jedálnych lístkov z pohľadu dodržiavania energeticko – nutričných hodnôt na základných a materských školách v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica“.

Z I. etapy projektu vyplynuli ciele:

  • Zlepšenie zostavovania jedálnych lístkov v zmysle zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania. To znamenalo, zaraďovanie zeleninových odľahčených jedál do jedálneho lístka na úkor mäsitých jedál resp. múčnych jedál. Bol vypracovaný návod na zostavenie jedálneho lístka (ktorý prikladáme v prílohe), kde je podrobný postup s uplatňovaním jednotlivých zásad.
  • V II. etape v roku 2008 sme sa zamerali na zaraďovanie zeleninových šalátov resp. zeleninových oblôh, nie sterilizovaných, v jedálnych lístkoch jednotlivých školských jedální, na zaraďovanie ovocia a cereálnych doplnkov vo forme tyčiniek s obsahom sušeného ovocia, ktoré je zdrojom viacerých dôležitých prvkov. Cieľom bolo upozorniť vedúce na dôležitosť zaraďovania zeleninových oblôh a šalátov ako i ovocia do jedálnych lístkov, a na zvýšenie frekvencie zaraďovania v zmysle zásad. V súvislosti so zaraďovaním zeleninových šalátov a k ich obľúbenosti resp. postoju detí v základných školách sme sa zúčastnili na akcii, ktorá bola uskutočňovaná na Základnej škole s materskou školou v Harichovciach /vidiek/ už 4 rok. Pracovníčky kuchyne za finančnej pomoci rodičov detí a žiakov pripravili cca 14 druhov rôznych šalátov (ovocných a zeleninových, s bohatým zastúpením ovocia a zeleniny) ktoré mali deti Základnej školy a materskej školy možnosť ochutnať. Postoj detí k ovociu a zelenine okrem ich zaraďovania k obedu je tak ovplyvnený aj takouto formou už od materskej školy, od prvej triedy ZŠ resp. od 5 tej triedy, keďže táto akcia fungovala na škole 4 rokom. Túto akciu sme prezentovali na vyhodnotení projektu na metodickom seminári a navrhli ako jednu z úloh do III. Etapy projektu - Zlepšenie postoja detí k ovociu a zelenine prostredníctvom akcií tzv. zeleninový resp. šalátový deň – v I. polroku 2009 boli v rámci tohto projektu na 2 základných školách organizované tzv. ovocno - zeleninové dni. V školských jedálňach boli pripravené rôzne ovocné a zeleninové šaláty, ktoré boli ponúkané formou švédskych stolov, pričom žiaci mali možnosť voľného výberu z ponúkaných šalátov. K dispozícii boli aj letáky, ktorých obsahom boli recepty na prípravu takýchto druhov šalátov spolu s rodičmi doma.

V rámci zeleninového resp. šalátového dňa boli deťom I. stupňa odprednášané komplexné informácie o výžive, o frekvencii jedál počas dňa, pitnom režime, o konzumácii dôležitých potravín ako sú mlieko a mliečne výrobky, a ovocie i zelenina. V rámci dňa na druhej škole boli pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa odprednášané témy „bulímia a anorexia“ a taktiež komplexné informácie o výžive, o frekvencii jedál počas dňa, pitnom režime, o konzumácii dôležitých potravín ako sú mlieko a mliečne výrobky, a ovocie i zelenina.

Všetky etapy projektu sú vyhodnotené a odprezentované vždy ku koncu príslušného roka formou prezentácie na seminári pre všetky vedúce oboch okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Podobne sú vedúce školských jedální usmerňované, ešte aj v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru ako aj metodických porád, na potrebu zaraďovania dôležitých potravín pre deti a žiakov.

Podobne sú zeleninovo ovocné dni uskutočňované aj v materských školách, pri ktorých sú pedagógmi deti vedené ku konzumácii ovocia a zeleniny aj v rámci rôznych hier.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
sn.poradna@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU