RÚVZ Rožňava

V rámci zlepšenia prípravy a realizácie kampane k projektu „Schéma školského ovocia“ Vám zasielam nasledovné návrhy:

 • Vytvorenie zdravotno-výchovných materiálov (v rámci RÚVZ) zameraných na zdravú výživu, najmä na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny :
  • Letáky pre deti a pre rodičov
  • Putovné nástenky, ktoré budú podľa harmonogramu inštalované do všetkých základných škôl.
 • Zabezpečenie cyklu prednášok za účelom podpory zdravej výživu a zvýšenia informovanosti o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny pre deti základných škôl s následným zisťovaním úrovne vedomostí zábavnou formou (kvízy, súťaže, tajničky, osemsmerovky, kresby).
 • Vytvorenie interaktívnej počítačovej aplikácie (v rámci internetovej stránky www.skolskeovocie.sk), ktorá bude špecificky vekovo zameraná pre deti na 1. a 2. stupni základných škôl a technologicky zábavnou formou bude formovať postoj detí k správnej výžive.
 • V spolupráci s rodičmi vytvorenie a podpora záujmových krúžkov Zdravej výživy na základných školách v spojení s praktickými ukážkami prípravy a s ochutnávkou zeleninových a ovocných pokrmov.
 • Vytvoriť podmienky na ukážku pestovania ovocia a zeleniny na školských pozemkoch.

Zároveň Vám prezentujeme príklady dobrej praxe, ktoré sa realizujú na RÚVZ v Rožňave a v školských zariadeniach v okrese Rožňava:

 • Monitoring výživového režimu a stravovacích zvyklostí u 12 -15 ročných detí vo vybraných základných školách v okrese Rožňava s následnou analýzou výsledkov a intervenciou podľa závažnosti zistených údajov (dotazník je súčasťou prílohy 1).
 • Prednášky na základných školách pre deti a pre rodičov, ktoré sú zamerané na zdravú výživu (sú uvedené v prílohe 2).
 • Grafické návrhy zdravotno-výchovných materiálov zameraných na zdravú výživu (príloha 3-9).
 • Propagácia významu ovocia a zeleniny vo výžive na nástenkách v materských školách.
 • V MŠ na Kyjevskej ulici v Rožňave je zriadená „Sekcia zdravej výživy“ pre všetky materské školy v okrese. V spolupráci so školskou jedálňou sa usporadúvajú „týždne zdravia“, ktoré sú zamerané na ochutnávky jedál z ovocia a zo zeleniny.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
rv.podpora@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU