RÚVZ Prešov

V rámci spolupráce s Krajským školským úradom v Prešove a odborom školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove sme boli informovaní, že v okrese Prešov a Sabinov sa realizácia projektu ešte nezačala, ale riaditelia škôl, školských zariadení a vedúce ŠJ už boli informovaní o tomto projekte aj o spôsobe zaradenia do programu.

Nakoľko RÚVZ v Prešove neobdržalo z ÚVZ SR žiadne metodické usmernenie k tomuto projektu, nemôžeme sa vyjadriť k zlepšeniu jeho prípravy a ani k realizácii kampane. RÚVZ Prešov sa ochotne zapojí do projektu po obdržaní podrobnejších informácii a metodického postupu.

V rámci plnenia Programov a projektov sme aj doposiaľ realizovali edukácie v problematike zdravej výživy a stravovania pre žiakov a študentov škôl, rodičov a vedúcich ŠJ. Aktivity boli realizované aj projektom „Žime zdravo“, ktorého tvorcom bol odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu Prešov a lektormi pracovníci RÚVZ oddelenia podpory zdravia. Aktivity sme realizovali nie formami prednášok, ale využívali sme situačné, problémové metódy, hry a súťaže. (Metodická príručka z projektu Žime zdravo.)

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
po.deveckova@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU