RÚVZ Považská Bystrica

V našej praxi na oddelení podpory zdravia a v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici sa venujeme problematike zdravej výživy a prevencii nadhmotnosti a obezity u detí v rámci programov a projektov realizovaných v materských a základných školách územného obvodu RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. V r. 2009 sa jedná o projekty:

- "Zdravotnovýchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena"
- "Dajme šancu deťom s dietou"
- "Jedno jablko denne".

Pri realizácii využívame zdravotnovýchovný materiál v rámci metodiky k projektu / "Zdravotnovýchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena"/ a materiál nachádzajúci sa na oddelení podpory zdravia / napr. zhotovujeme interaktívne panely výstrižkami z časopisov/. Spolupracujeme so zariadeniami spoločného stravovania v školách, ktoré pripravujú ochutnávky zdravej výživy /šaláty, natierky a pod./

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
pb.podpora.zdravia@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU