RÚVZ Poprad

V súvislosti s prípravou na hodnotenie činnosti za r.2009 (do Výročnej správy) sme rozposlali všetkým zariadeniam pre deti a mládež elektronickou poštou podklady pre štatistické hodnotenie. Jeho súčasťou bola aj informácia, či škola sa zapojila do projektu "Školské ovocie".

Z celkového počtu zariadení predškolských a školských v okrese PP nám zatiaľ 18,9% MŠ a ZŠ potvrdilo, že sa zapojili do projektu. V okrese Kežmarok počet zapojených zariadení (MŠ a ZŠ) je 17,4% a v okrese Levoča 6,52 % z celkového počtu MŠ a ZŠ v okrese.

Ešte v máji 2009, keď sa začalo viac hovoriť o tomto projekte sme všetkým zariadeniam (MŠ, ZŠ, SŠ a iným zariadeniam v našej kompetencii) zaslali informačné letáky o význame konzumácie ovocia a zeleniny, ich vplyv na zdravie.

Aj na poradách vedúcich školských jedální v okresoch Kežmarok a Levoča sa propagovalo zavedenie do škôl. Mám informácie, že už distribútori (veľkosklady ovocia a zeleniny)navštevujú školy. RÚVZ Poprad zaslal list všetkým riaditeľstvám materským, základným a stredným školám v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča v zmysle Podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR plánuje pre zabezpečenie programu Podpory konzumácie ovocia a zeleniny na školách v rámci SR využiť poskytnuté finančné zdroje z Európskej únie (nariadenie Rady Európskeho spoločenstva (ES) č. 13/2009 z 18. 12. 2008.

Cieľom programu má byť zníženie počtu detí s nadhmotnosťou resp. obezitou, zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny, pozitívna zmena stravovacích návykov detí a mladých ľudí a taktiež ich edukácia v tejto oblasti.

Ovocie a zelenina, vzhľadom na svoje výživové vlastnosti, nízku energetickú hodnotu, vysoký obsah zdraviu prospešnej vlákniny a nezanedbateľný obsah vitamínov a minerálov, ktoré sú nevyhnutné pre optimálny telesný vývin mladého organizmu, majú nezastupiteľné miesto v správnej výžive, predovšetkým detí a mládeže.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
pp.popdpora@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU