RÚVZ Nitra

V zariadeniach pre deti a mládež v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Nitre sa projekt Schéma školské ovocie zatiaľ nerealizuje. Možnosti realizácie samotnej kampane boli opakovane prekonzultované s Útvarom školského úradu pri meste Nitra a Zlaté Moravce, s Odborom školstva pri meste Šaľa, so Správou materských škôl mesta Nitra, ako aj v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre.

Všetkým školám na území okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa bol predstavený projekt „Schéma školské ovocie“. V súčasnom období už majú niektoré školy na území mesta Nitra uzatvorené písomné dohody s konkrétnymi dodávateľmi, ktorí budú zabezpečovať realizáciu projektu. Do dnešného dňa sa dodávka ovocia a zeleniny ešte neuskutočnila.

Ako príklady dobrej praxe uvádzame nasledovné:

1. Oddelenie hygieny detí a mládeže dlhodobo intenzívne spolupracuje so všetkými vyššie uvedenými inštitúciami na realizácii spoločného cieľa, ktorým je dosiahnutie vysokého štandardu nielen v bezpečnosti potravín a pokrmov podávaných v rámci školského stravovania, ale aj dosiahnutie vysokej úrovne pri zabezpečovaní nutrične hodnotnej stravy v školách.
Prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania pri školách vyplýva z § 26 ods. 4 písm. i) zákona 355/2007 Z.z. povinnosť zabezpečovať výživovú hodnotu podávaných pokrmov a nápojov v súlade s odporúčanými výživovými dávkami. Pre všetky školské jedálne sme spracovali informácie o výživových hodnotách vybraných druhov ovocia a zeleniny ako podklad pre výpočet celkovej výživovej hodnoty stravy podávanej v ŠJ. Vybrané ukazovatele výživových hodnôt ovocia a zeleniny boli čerpané z Potravinových tabuliek spracovaných Výskumným ústavom potravinárskym a vydaných v rámci poradenských aktivít Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave v roku 1997. Podklady pre spracovanie výživových hodnôt týchto potravín boli čerpané z jestvujúcej Potravinovej banky dát, ktorá poskytuje komplexnú databázu údajov o potravinách a dosiahla vysoké medzinárodné ohodnotenie. Tabuľku uvádzame v prílohe.

2. Ako druhý príklad dobrej praxe uvádzame konkrétnu spoluprácu so ZŠ a ŠJ pri ZŠ na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach na projekte „Modernizácia školskej jedálne ako predpoklad zdravého stravovania“.
Cieľom projektu je motivovať žiakov i rodičov k zdravej výžive, poskytnúť im viac informácií o jej zásadách, o správnych stravovacích návykov a predovšetkým podporovať konzumáciu ovocia a zeleniny u detí.
Popis aktivít: Žiaci všetkých ročníkov sa naučia pripravovať rôzne zeleninové a ovocné šaláty, aby si sami vedeli urobiť zdravé raňajky a desiatu do školy. Tiež sa naučia pripravovať ovocné šťavy a mliečne kokteily, aby si zvykli konzumáciou nutrične hodnotných nápojov dodržiavať pitný režim. Získané poznatky z projektu následne môžu využívať vo vyučovacích predmetoch a doma. Časť tohto projektu bola zameraná na zlepšenie strojno-technologického vybavenia ŠJ - boli zakúpené elektrické spotrebiče (elektrický mixér, šľahač, odšťavovač, miešač nápojov), ktoré slúžili pri príprave ovocných šalátov, mliečnych kokteilov a ovocných šťav.
Realizácia aktivít: V týždni od 21.9.2009 do 25.9. 2009 sa v škole uskutočnil „Týždeň zdravej výživy“. V školskej jedálni sa po triedach vystriedali žiaci školy aj s pedagógmi a sami si pripravovali z ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ovocné a zeleninové šaláty, šťavy a mliečne kokteily. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a vlastnoručne vyrobené produkty im veľmi chutili. Počas tohto týždňa zabezpečila škola dňa 23.09.2009 aj prednášku PhDr. Gregušovej - zamestnankyne RÚVZ v Nitre o aktuálnych problémoch vo výžive slovenských detí pre rodičov, deti i pedagogický personál školy. Realizované aktivity boli úspešné a škola ich bude v budúcnosti opakovať.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
nr.podporazdravia@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU