RÚVZ Lučenec

- pre dodržiavanie pravidiel dodávok ovocia, zeleniny a z nich spracovaných iných komodít sa doposiaľ v regióne Lučenec nenašiel dodávateľ ( okrem jedného z okresu Rimavská Sobota ),

- školské zariadenia , ktoré prejavili záujem , boli odborom školstva na túto skutočnosť upozornení , že oslovený subjekt požiadavku odmietol, nakoľko plní projekt v regióne Rimavskej Soboty a „nestíha „

- región Lučenca je prevažne poľnohospodársky, vidieckeho charakteru , s dostatočným prístupom k ovociu a zelenine najmä z vlastných zdrojov, na základe čoho aj záujem rodičov školákov o tento projekt je tomu primeraný

- stravovacie návyky, predchádzanie chorobám zdravou výživou , bojovať proti obezote a nedostatku pohybu , ako aj zdôrazňovať význam konzumácie ovocia a zeleniny ako prirodzeného zdroja vitamínov, minarálov , atď... je v činnosti poradne zdravia samozrejmosťou od jej existencie , čo propagujeme prednáškovou činnosťou, alebo iným osvetovým spôsobom

- prednášky na školách sú vopred tematicky dohodnuté s vedením školy, snažíme sa vyhovieť ich požiadavkám

- spolupracujeme v priebehu plnenia tohto projektu s oddelením hygieny detí a mládeže a vzájomne si zistené praktické skúsenosti a odborné znalosti informatívne odovzdávame

- dňa 2.12.2009 na krajskej porade odboru podpory zdravia v Banskej Bystrici bol zaradený do programu bod tohto projektu ku ktorému sa diskutovalo, o čom ste pravdepodobne informovaná

- anotácia tohto projektu nie je nám zatiaľ k dispozícii , nie je presne známa hoci charakteristika a cieľ projektu je jasný

- z praktických skúseností – zúčastnili sme sa rodičovských združení, kde sme odprezentovali uvedenú problematiku v rámci kampane projektu, veľký záujem zo strany rodičov nebol

- aj keď sme písomne do termínu podklady nezaslali , telefonicky sme spolu k projektu diskutovali

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
lc.poradnazdravia@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU