RÚVZ Liptovský Mikuláš

V rámci realizácie programu „Školské ovocie“ pripravia pracovníci Oddelenia podpory zdravia RÚVZ so sídlom V Liptovskom Mikuláši informácie zamerané na výživovú hodnotu zeleniny a ovocia.

Prostredníctvom vedúcich Oddelení školstva mládeže a športu MsÚ v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku sa plánujú pre školy zaradené do projektu, nasledovné zdravotno - výchovné intervencie:

  1. besedy pre cieľové skupiny : rodičia detí materských škôl , deti základných škôl
  2. zhotovenie letáku s témou : „Výživová hodnota zeleniny a ovocia“
  3. medializácia informácií o priebehu programu v regionálnych novinách: Liptov a Ružomberský hlas.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
lm.poradna@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU