RÚVZ Košice

V súčasnom období sa program realizuje na úrovni výberu vhodných dodávateľov ovocia a prírodných ovocných štiav. Program pripravujú hlavne školy so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Košice, Krajského školského úradu a VÚC Košického kraja. Problémy vidíme hlavne v riešení programu u tých zariadení, kde majú zriaďovateľskú pôsobnosť obce.

Vedúca odboru MUDr. Strmenská sa zúčastnila dvoch školiacich akcíí usporiadaných mestom Košice a KŠÚ s tým, že bola prejednávaná aj táto problematika.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ke.kollarova@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU