RÚVZ Komárno

Podľa vyjadrenia vedúcich spoločných školských úradov v spolupráci s odd. výchovy k zdraviu sme zistili, že v súčasnosti sa v podmienkach okresu Komárno akcia –Školské ovocie a zelenina nerealizuje, manažment škôl je však o uvedenej akcii informovaný a v budúcom období je pripravený na jej realizáciu. Rovnaké informácie sme zistili aj počas výkonu ŠZD v jednotlivých školských zariadeniach. Predpokladáme, že v roku 2010 sa bude uvedená akcia realizovať vo väčšine škôl v okrese Komárno.

V rámci ŠZD odd. hygieny detí a mládeže, ako aj odbornou edukačnou a výchovnou činnosťou oddelenia výchovy k zdraviu presadzujeme konzumáciu surového ovocia a zeleniny, ako dôležitých potravinových komodít, ktoré majú nezastupiteľné miesto v správnej výžive detí a mládeže. V realizácii uvedeného projektu podstatná úloha spočíva na prevádzkovateľoch a manažmentoch škôl a školských zariadení po vzájomnej dohode s producentmi resp. distribútormi ovocia a zeleniny, úlohou orgánu verejného zdravotníctva je dohľad nad zabezpečením hygienických noriem a zásad v rámci zariadení školského stravovania.

V rámci ŠZD odd. hygieny detí a mládeže v zariadeniach školského stravovania v predškolských a školských zariadeniach zisťujeme skutočnosť, že surové ovocie a zelenina je deťom podávané ako doplnok k obedu, alebo k olovrantu 3 – 4 x do týždňa. V školských bufetoch základných a stredných škôl sa uskutočňuje kusový predaj prevažne južného ale i domáceho ovocia.

Naše doporučenia v tomto smere sú nasledovné:
Projekt „Schéma školského ovocia“ doporučujeme v zariadeniach pre deti a mládež realizovať formou podávania v rámci desiat v školách a tým umožniť konzumáciu ovocia u všetkých žiakov škôl, čím by sa rozšírilo podávanie ovocia nielen žiakom, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania ale celoplošne.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ruvzkn@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU