RÚVZ Humenné

Oddelenie podpory zdravia na RÚVZ so sídlom v Humennom sa venuje aj zdravej výžive na školách. Počas školského roka realizujeme prednášky a besedy zamerané na ozdravenie výživy a prevenciu obezity, ktoré prebiehajú hravou formou v materských škôlkach, na základných a stredných školách a v Centre voľného času.

Prezentovaná je prednášok, ktorá je určená pre 1.stupeň ZŠ a je zameraná na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny u týchto detí. Súčasťou prednášok bývajú aj ďalšie aktivity, napr. vyplnenie dotazníka, ktorý je v prílohe. V roku 2009 sme do dnešného dňa, t.j. 12.11.2009 zrealizovali na školách v našej spádovej oblasti (He, Ml, Sv) 49 prednášok, ktoré sa týkajú spomínanej problematiky. Pre žiakov základných škôl sme vypracovali zoznam potravín s výskytom vitamínov a minerálov v potravinách, vrátane ovocia a zeleniny, ktorý sme distribuovali na niektoré školy.

V tomto školskom roku sme sa aktívne zúčastnili podujatia v MŠ Kudlovká v Humennom, ktorého podstatou bolo upriamiť pozornosť detí, ich rodičov, starých rodičov aj súrodencov na význam a potrebu zdravého stravovania u detí predškolského veku. Takého pôsobenie na rodičov možno považovať za jeden z námetov na pozitívne ovplyvnenie kampane. Je nevyhnutné, aby boli deti od malička aj prostredníctvom rodičov vedené k pravidelnej a dostatočnej konzumácii prirodzených zdrojov vitamínov (ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, obilniny), antioxidantov, fytochemických a ďalších látok.

Na zvýšenie povedomia ľudí o pripravovanej kampani uverejníme oznam na našej webovej stránke. Zároveň plánujeme informovať aj jednotlivé školy, ktoré majú príležitosť zapojiť sa do tohto projektu.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
hn.poradna@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU