RÚVZ Dunajská Streda

Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum ochrany a podpory zdravia aj prostredníctvom poradní detí a mládeže venuje osobitnú pozornosť problematike pohybu detí a správneho držania tela v spojitosti s prevenciou nadhmotnosti a obezity u školskej mládeže.

Skupinové ale aj individuálne cvičenia pre deti na prevenciu obezity a základné cvičenie na upevnenie chrbtového svalstva a správneho držania tela sa uskutočňuje priamo v poradni zdravia, kde máme vytvorené vyhovujúce podmienky na cvičenie. Odborné poradenstvo k danej problematike spolu so špeciálnym cvičením zameraným na zlepšenie fyzickej zdatnosti realizuje inštruktorka poradne optimalizácie pohybovej aktivity. Spolu s deťmi sú zaškolené aj učiteľky základných škôl, ktoré v cvičení pokračujú s deťmi v školách.

V súčasnosti prostredníctvom poradne detí a mládeže, cieľom ovplyvnenia determinantov detskej obezity organizujeme prednášky a premietanie zdravotno-výchovných filmov pre školskú mládež ( Tučibomba, Zrkadlo- zrkadielko, O chlapčenstve a dievčenstve“), ktoré sú zamerané na zníženie nadhmotnosti a podporu pohybovej aktivity.

Poradňa zdravej výživy v rámci prevencie civilizačných ochorení sa zameriava na propagovanie zdravej výživy prostredníctvom odborného poradenstva u dospelých a detí a upozorňuje na význam zníženia výberu nevhodnej stravy u detí, aj z dôvodu vysokého kalorického príjmu a nedostatočného pohybu z čoho vzniká u väčšiny detí vysoká nadhmotnosť.

Zamestnanci oddelenia HDM cieľom podpory projektu „Školské ovocie“ pri výkone ŠZD v školských bufetoch a jedálňach vykonávajú aj poradenské činnosti v oblasti zdravej výživy a upozorňujú prevádzkovateľov a zamestnancov na dôležitosť predaja resp. podávania čerstvého ovocia a zeleniny. V súčasnosti sa však projekt nerealizuje na školách.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ds.zv@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU