RÚVZ Dolný Kubín

Oddelenie podpory zdravia RÚVZ vykonáva priebežne počas celého roka edukáciu v materských školách a základných školách. Medzi prednášanými témami je aj prednáška týkajúca sa zdravej výživy a obezity, význam konzumácie ovocia a zeleniny.

Projekt by sa mal realizovať zamestnancami zariadení školského stravovania, ktorí by zabezpečili umývanie ovocia a zeleniny v prípade, ak sa bude predávať na kusy a nie baličkované dodávateľmi. Zariadenia školského stravovania vybaviť na daný účel (skladovanie – chladiace zariadenia, tácky atď) .

Vyšpecifikovať u dodávateľov ovocia a zeleniny povinnosť predložiť doklad o zdravotnej bezpečnosti dodávaného ovocia a zeleniny (laboratórny rozbor), frekvenciu rozborov a rozsah vyšetrení, z NV SR č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, to nie je jasné.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
dk.poradna@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU