RÚVZ Banská Bystrica

RÚVZ v Banskej Bystrici odbor hygieny detí a mládeže konzultoval zabezpečenie tejto úlohy s Krajským školským úradom v Banskej Bystrici a vo vzájomnej spolupráci prebehli pracovné semináre pre vedúce školských jedálni v dňoch 24.09.2009 pre okres Banská Bystrica a 05.10.2009 pre okres Brezno. Pracovníci zariadení školského stravovania boli oboznámení s problematikou a zabezpečovaním programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov ZŠ. V súčasnosti je program v štádiu riešenia. Pracovníci školských jedální sú oboznámení s NV SR č. 341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti materských škôl a pre žiakov základných škôl a s metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2009-R z 27. augusta 2009 na realizáciu vyššie citovaného nariadenia vlády. Po viacerých konzultáciách metodičky školského stravovania KŠÚ v B. Bystrici s MP SR bolo zistené, že pre Banskobystrický región je určený jeden dodávateľ - OSTRATICE, ktorý má v ponuke len jablká a jablkovú šťavu. Zmluvu s dodávateľom zatiaľ neuzatvorilo žiadne školské zariadenie.

Edukačný materiál pracovný list pre deti MS + pripadne 1 roč. ZS, ktorý je súčasťou manuálu pre Poradenské centrum zdravia pre deti a rodiny/ v rámci plnenia projektu Zdravé deti v zdravých rodinách.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
silvia.kontrosova@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU