RÚVZ Bratislava

Na základe výsledkov výkonu štátneho zdravotného dozoru odporúčame projekt „Schéma školského ovocia“ realizovať výlučne v zariadeniach školského stravovania a školských bufetoch, prípadne formou automatov. Uvedené je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MZ SR č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania , hygienickými požiadavkami na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov vyplývajúcich z príslušných ustanovení vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, ako aj nariadenia komisie (ES) č. 288/2009 pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny.

Za účelom zatraktívnenia podávania čerstvého ovocia a zeleniny v školách a školských zariadeniach sa uvažuje s podávaním ovocných a zeleninových nektárov, ako súčasť pitného režimu pre detí predškolského veku a žiakov základných škôl a rozšírením sortimentu šalátov z čerstvého ovocia a zeleniny formou chladiacich výdajných pultov.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ba.poradna@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU