RÚVZ Bardejov

Uvedený projekt sa v školách v okrese Bardejov zatiaľ nerealizuje. Zamestnanci regionálneho úradu vykonávajú aktivity zamerané na podporu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny, a to hlavne pri realizácii projektov na ochranu zdravia deti a mládeže, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadeniach a pri rokovaniach s prevádzkovateľmi týchto zariadení.

Projekt považujeme za veľmi prínosný vzhľadom na potrebu zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny u detí, na zmenu stravovacích návykov a predchádzanie chorobám z nadhmotnosti a obezity.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
bj.zbynovska@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU