Nové predpisy EÚ a SR

Predpisy EÚ

Rámcovo sú pravidlá nového školského programu upravené nariadením (EÚ) č. 1308/2013 v znení nariadenia (EÚ) č. 2016/791 a nariadením (EÚ) č. 1370/2013 v znení nariadenia (EÚ) č. 2016/795.

Podrobné pravidlá pre všetky členské štáty stanovuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/40 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/39.

Dokumenty na stiahnutie

Predpisy SR

Od 1. 8. 2017 nadobúda účinnosť nové nariadenie vlády SR č. 189/2017 Z. z., ktorým sa nahrádzajú doterajšie pravidlá vykonávania školských programov, ktorými boli: nariadenie č. 341/2009 Z. z. (školské ovocie a zelenia) a nariadenie č. 339/2008 (školské mlieko).

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU