Legislatíva

Linky

Úradný vestník EÚ

Dokumenty na stiahnutie

Legislatíva EÚ - nová:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ  L 347, 20.12.2013) v platnom znení.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013) v platnom znení.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, str. 1).

Vykonávacie  nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, str. 8).

Nariadenie Komisie (ES)  č. 288/2009 bolo rušené a nahradené Delegovaným nariadením Komisie (EÚ)  č. 2016/247Vykonávacím  nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/248.

 

Legislatíva SR:

PDF dokument Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 201/2014 z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. (PDF, 53kB)

PDF dokument Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách (PDF, 65kB)

PDF dokument Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách (PDF, 96kB)

PDF dokument Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR pre program „Školské ovocie“ (PDF, 240 kB)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU