Nové!

 Od 1.8.2019 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/200/20190801

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU